Regulamin

REGULAMIN BLOGA FlyBZG
WWW.BZG.AERO/BLOG

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Bloga funkcjonującego pod adresem www.bzg.aero/blog
 2. Korzystając z Bloga Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, oraz że go w pełni akceptuje oraz zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień.
 3. Administratorem serwisu jest Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. z siedzibą w Białych Błotach, przy ul. Paderewskiego 1, 86-005 Białe Błota, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121056, REGON 091230462, NIP 554-030-92-29, kapitał zakładowy w kwocie 98 396 298,00 zł, wpłacony w całości.
 4. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 • Administrator– oznacza spółkę Port Lotniczy Bydgoszcz S.A.;
 • Regulamin– oznacza niniejszy dokument;
 • Blog – oznacza zorganizowaną platformę informatyczno-informacyjną stworzoną i udostępnioną przez Administratora w sieci Internet, umożliwiającą korzystanie z usługi polegającej na udostępnieniu danych oraz treści opracowanych przez Administratora
 • Użytkownik– osoba fizyczna korzystająca z Bloga przez odbieranie z niego lub umieszczanie w nim danych;
 • Materiał– tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane na Bloga za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać opublikowane w serwisie;
 • Komentarz– tekst, obrazy, odsyłacze (linki) lub jakiekolwiek inne dane przekazane na Bloga za pomocą odpowiedniej procedury elektronicznej i oznaczone jako mające zostać umieszczone w miejscu do tego wyznaczonym przez Administratora;
 • Wpis– zestaw informacji dotyczących miejsc lub usług, wykorzystywanych w części użytkowej Bloga;
 • Ustawa– ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

ZASADY FUNKCJONOWANIA BLOGA

 1. Administrator zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treść Bloga. Korzystanie z Bloga nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach Ustawy.
 2. W szczególności, poza określonymi w przepisach Ustawy przypadkami, zabronione jest kopiowanie utworów lub ich części, a także ich udostępnianie publicznie.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa przy korzystaniu z Bloga, w szczególności przepisów ustawy Prawo prasowe, przepisów kodeksu cywilnego oraz praw własności intelektualnej, w szczególności ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Zabrania się korzystania z Bloga w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań reklamowych podejmowanych bez zgody Administratora.
 6. Jeżeli naruszenie niniejszego Regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec Administratora, Użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Administratorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez Administratora kosztów zastępstwa procesowego.
 1. Użytkownik może dodawać Komentarze do Wpisów umieszczonych na Blogu, po uprzednim wpisaniu w odpowiednie pole swojego imienia lub nicku.
 2. Użytkownik umieszczający na Blogu jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż gwarantuje, że są one w pełni legalne i nie naruszają one ani nie zmierzają do naruszenia, obejścia lub próby obejścia:- powszechnie obowiązującego lub miejscowego prawa, w szczególności nie powodują powstania szkody ani krzywdy u osób trzecich lub instytucji;

  – postanowień niniejszego Regulaminu;

  – norm moralno-etycznych, dobrych obyczajów lub zwyczajów – zamieszczanie materiałów nie spełniających w/w przesłanek jest surowo zabronione.

 3. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne prawa do treści zamieszczanych w komentarzu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne roszczenia związane z zamieszczonym przez siebie  komentarzem, w szczególności z tytułu naruszenia prawa autorskich lub dóbr osobistych.
 4. Użytkownik oświadcza również, że gwarantuje, iż ma prawo umieścić zamieszczane Materiały na Blogu i że ich umieszczenie nie spowoduje powstania wobec Administratora jakichkolwiek roszczeń osób trzecich lub instytucji, ani też nie spowoduje naruszenia przez Administratora przepisów prawa i praw osób trzech lub instytucji. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń opisanych w zdaniach poprzednich okaże się nieprawdziwe, niepełne lub nierzetelne i z tego powodu Administratora stanie się podmiotem postępowania cywilnego, karnego lub administracyjnoprawnego, lub wobec Administratora z odnośnymi roszczeniami wystąpią osoby trzecie lub instytucje, dany Użytkownik natychmiast po zawiadomieniu go przez Administratora spowoduje zwolnienie Administratora z wszelkiej odpowiedzialności za odnośne naruszenia i naprawi Administratorowi, osobom trzecim lub instytucjom wszelką poniesioną szkodę i wszystkie dokonane wydatki w związku z takimi roszczeniami i postępowaniami.

 

 1. Administratorzy Bloga zachęcają do dyskusji i polemiki na tematy opisane na Blogu z zachowaniem powszechnie panujących zasad kultury, dobrych manier i innych ogólnie dopuszczalnych zasad społecznych.
 2. Bezwzględnie zabronione i stanowiące naruszenie Regulaminu jest umieszczanie w treści Komentarzy grafik, tekstów, nagrań audio i wideo, linków oraz wszelkich innych Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich, w szczególności o charakterze politycznym, propagandowym, rasistowskim, pornograficznym itp.
 3. Administrator Bloga zastrzega sobie prawo do usuwania lub nie publikowania Komentarzy:
  • zawierających wulgaryzmy,
  • obrażających autorów bloga, czytelników, komentujących lub inne osoby,
  • obrażających jakakolwiek grupę społeczną, wyznaniową, etniczną,
  • będących spamem (wielokrotne powtarzanie tej samej lub podobnej treści),
  • pozbawionych logicznej treści,
  • w których nadużywana jest pisownia wielkimi literami (z włączonym Caps Lockiem),
  • w sposób bezpośredni naruszających przepisy polskiego prawa,
  • naruszających powszechnie obowiązujące zasady moralne, prezentujących treści społecznie szkodliwe,
  • umieszczonych przez użytkowników materiałów stanowiących własność i chronione prawem dobra osób trzecich,
  • stanowiące treści reklamowe i/lub promocyjne.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zatwierdzania wszystkich Komentarzy przed ich pojawieniem się na stronie.
 5. Ostatecznie o publikacji komentarza decyduje Administrator Bloga.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość zamieszczonych na Blogu treści, a w szczególności treści zawartych w Komentarzach publikowanych na Blogu.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność i aktualność opublikowanych informacji, nie ponosi również odpowiedzialności za ich ewentualne wykorzystywanie przez Użytkowników dla określonych działań.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Bloga, w szczególności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne lub niezgodne z niniejszym Regulaminem działania Użytkowników. Odpowiedzialność w przedmiotowym zakresie ponoszą wyłącznie Użytkownicy winni naruszenia.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki awarii Bloga, a w szczególności za ewentualną utratę przechowywanych w nim danych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin, a zwłaszcza stosunki pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd polski właściwy według siedziby Administratora.
 2. Administratora może dokonywać zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Zmiany podyktowane mogą być zmianami w aspekcie prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Administratora, a także zmianami w strukturze lub w treści Bloga lub oferty Administratora. Wszelkie zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na łamach Bloga i zaczną obowiązywać w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkowników o zmianach, w tym poprzez opublikowanie Regulaminu w nowej treści na stronach Bloga, z powiadomieniem o treści zmian.
 3. Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania na Blogu.
 4. Wsparcie, pomoc techniczna oraz kontakt ze Administratorem w sprawie funkcjonowania Bloga Użytkownik może uzyskać pod e-mailem blog@bzg.aero
 5. Reklamacje, uwagi i zapytania związane z funkcjonowaniem Bloga należy kierować na adres: blog@bzg.aero
 6. Wszelkie reklamacje dotyczące treści i funkcjonowania Bloga kierowane przez Użytkowników rozpatrywane są przez Administratora niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 30 dni. O wynikach postępowania reklamacyjnego Administrator zawiadamiać będzie Użytkowników elektronicznie.
 7. Każdy Użytkownik może zaprzestać korzystania z usług świadczonych przez Administratora w zakresie korzystania z Bloga w każdym czasie opuszczając stron www.